Vilkår og betingelser | Eukanuba

Vilkår og betingelser

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Om ikke annet er uttrykkelig angitt, er vi eieren eller den autoriserte brukeren av all tilgjengelig informasjon på nettstedet vårt inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skript, bilder, grafikk, grafiske fremstillinger, fotografier, lyd- og videofiler og interaktive funksjoner (kalt «innhold» nedenfor). Alt innhold er enten eid av eller lisensiert av oss og er underlagt opphavsrett, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter for oss eller våre lisensgivere. Eventuelle tredjeparters varemerker på nettstedet vårt er varemerker for sine respektive eiere.
Innhold skal ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres, endres, gjenbrukes, tas i besittelse, brukes eller på annen måte utnyttes til offentlige eller kommersielle formål eller annet uten forutgående skriftlig samtykke fra oss. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og om innholdet.
Enhver krenkelse av opphavsretten vår eller andre immaterielle rettigheter, herunder rettigheter som eies av tredjeparter, kan føre til at vi anlegger en sivilprosess eller straffesak mot deg.


Generelle begrensninger av bruken

Du bekrefter herved at du:

ikke skal distribuere noen del eller deler av foretakets nettsted via noe medium uten forutgående skriftlig godkjenning fra oss
ikke skal åpne innhold som er tilgjengelig via nettstedet vårt ved hjelp av andre teknologier eller metoder enn det som er stilt til rådighet på nettstedet, eller som vi eksplisitt har utpekt for denne typen bruk
ikke skal endre noen del av nettstedet eller noe av innholdet på det
ikke skal (prøve å) omgå, deaktivere eller på annen måte gripe inn i sikkerhetsrelevante funksjoner på nettstedet eller funksjoner som (i) forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller (ii) påfører begrensninger i bruken av nettstedet eller innholdet som nettstedet gir tilgang til
ikke skal bruke nettstedet i forretningsøyemed
ikke skal laste ned innhold fra nettstedet vårt permanent eller midlertidig, kopiere det, lagre det eller videresende det


Ansvar

Vi stiller til rådighet informasjon som i høyest mulig grad er oppdatert, korrekt og tydelig. Likevel kan det forekomme utilsiktede feil i opplysningene. Vi fraskriver oss i særdeleshet ansvaret for skrivefeil og for nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten av opplysningene som finnes på nettstedet vårt.
Opplysningene og dataene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, kan av og til endres uten forvarsel. Tjenestene, opplysningene og dataene som er tilgjengelige på nettstedet vårt, stilles til rådighet «som de er» uten noen form for garantier.
I den grad nettstedet vårt inneholder lenker eller pekere til tredjeparts nettsteder, påtar vi oss ikke noe ansvar for informasjon, kommunikasjon eller materialer som er tilgjengelige på disse tilkoblede nettstedene eller for lenker på dem. Vi erklærer at vi ikke nødvendigvis er enige i innhold og/eller meninger som en tredjepart har publisert på et tilkoblet nettsted.
Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du all risiko forbundet med bruk av dette nettstedet, inkludert risiko for at datamaskinen din, programvaren din eller dataene dine kan bli skadet av virus, programvare eller andre filer som kan overføres eller aktiveres via nettstedet vårt eller av at du bruker nettstedet vårt.
Foretaket skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for ulovlig bruk av foretakets nettsted og skal ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle brudd på tredjeparts rettigheter.
Med unntak av tilsiktede skader eller skader som oppstår på grunn av grov uaktsomhet fra vår side, skal foretaket ikke være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, særskilte eller tilfeldige skader eller for følgeskader inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, avbrudd i forretningsprosesser eller overtredelser i forbindelse med programvare eller elektroniske data som følge av eller på noen måte forbundet med bruk av foretakets nettsted.


Annet

Foretaket forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene av og til.

© Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018


Personopplysninger

Foretakets retningslinjer for datavern gjelder for personopplysninger og foretaksrelaterte opplysninger.BETINGELSER OG VILKÅR


BETINGELSER FOR BRUK 

Det er mange muligheter og risikofaktorer å ta hensyn til når man bruker Internett. Derfor har vi utarbeidet betingelser for bruk (omtalt som «betingelser» nedenfor) som både beskytter brukerne av nettstedet og oss. Du godtar betingelsene ved å bruke nettstedet.